/

มูลนิธิศิษย์หลวงพ่อทวดเขาใหญ่

ได้จดทะเบียนถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

มูลนิธิศิษย์หลวงพ่อทวดเขาใหญ่

ตั้งอยู่ที่ 118 อาณาจักรหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตำบล หมูสี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30450

มูลนิธิศิษย์หลวงพ่อทวดเขาใหญ่ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

  • สงเสริมสนับสนุน การศึกษา การกีฬา การดนตรี ศิลปวัฒนธรรมอันดี พุทธศาสนา และสาธารณสุข
  • ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
  • สงเคราะห์ และช่วยบำบัดรักษา ผู้เจ็บป่วย ผู้ประสบภัย จากโรคภัย อุบัติภัย และภัยธรรมชาติทั้งปวง
  • ดำเนินการในกิจกรรมเพื่อการกุศลทั้งปวง เพื่อสาธารณกุศล
  • ดำเนินกิจการทางสื่อสารสาระสนเทศ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศล
  • รับบริจาค บริจาคเงินและทรัพย์สินเพื่อการกุศลสาธารณะ
  • ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ค้นคว้า วิจัย มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์สาธารณกุศล ในนามมูลนิธิ
  • ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

สามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้

โอนเข้าบัญชีธนาคา Direct Bank Transfer
เลขที่ 064-1-60430-5 สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
ตัดบัตรเครดิต Credit Card By KBank

ติดต่อเรา

ที่อยู่

118 อาณาจักรหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตำบล หมูสี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30450